Partners en andere organisaties die werken rond migratie

Partners

Naast het Agentschap Integratie en Inburgering werken in Vlaanderen en Brussel nog organisaties rond migratie.

Andere organisaties die het integratiebeleid mee realiseren

Agentschap Binnenlands Bestuur

Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) is een kenniscentrum van de Vlaamse overheid. Het levert de minister voor Inburgering en Integratie bouwstenen voor de vormgeving van het beleid.

Atlas

Atlas is het stedelijke agentschap voor integratie en inburgering in de stad Antwerpen.

In-Gent

IN-Gent is het stedelijke agentschap voor integratie en inburgering in de stand Gent.

Minderhedenforum

Het Minderhedenforum is een participatieorganisatie die mensen met een migratieachtergrond een stem geeft. Het probeert hen op een volwaardige manier bij het integratiebeleid te betrekken.

Vlaanderen Binnenlands Bestuur

Binnen de grenzen van hun grondgebied hebben de steden en gemeenten de regierol over het integratiebeleid. Daarvoor verstrekt de Vlaamse overheid integratiesubsidies.

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest

HVN-Brussel

Het Huis van het Nederlands Brussel is verantwoordelijk voor het informeren over en doorverwijzen naar de meest geschikte les NT2 (Nederlands als tweede taal), taalpromotie en taalbeleid.

Brussel Onthaal

Het Sociaal Vertaalbureau van Brussel Onthaal voert namens het Agentschap Integratie en Inburgering de dienstverlening sociaal tolken en vertalen uit.

VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft de regierol over de uitvoering van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.

Deze organisaties vallen niet onder het Vlaamse integratie- en inburgeringsdecreet:

UNIA

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

MYRIA

Myria is het federaal migratiecentrum. Het heeft drie wettelijke opdrachten: waken over de grondrechten van vreemdelingen, informeren over de aard en omvang van migratiestromen, en de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel stimuleren.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die de belangen van de vluchteling en asielzoeker verdedigt.

Fedasil

Fedasil is het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers.

IBZ

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is een overheidsorganisatie die de migratiestromen in België helpt beheren. DVZ zorgt voor de afgifte van visums, het registreren van asielaanvragen en de vrijwillige terugkeer of de gedwongen uitwijzing van mensen die illegaal in ons land verblijven.