FAQ 'Nederlands oefenen'

Deze FAQ biedt een antwoord op veel gestelde vragen over de projectoproep 'Nederlands oefenen'. We groepeerden ze in vier rubrieken:

 1. Oproep en projectcriteria
 2. Ondersteuning
 3. Financiering
 4. Aanvraagprocedure

1. Oproep en projectcriteria

Kan ik een lopend project uitbreiden met de subsidie?

We verwachten bij elk project minimaal een vernieuwend aspect. Je kan daarbij verder bouwen op een bestaande methodiek, maar er moet een duidelijk toegevoegde waarde zijn. Zet de uitbreiding dus in op bijvoorbeeld het bereiken van een nieuwe doelgroep, nieuwe partnerschappen,… dan kan het project in aanmerking komen voor een subsidie als je je methodiek aanpast op maat van deze nieuwe situatie. Je activiteit of methodiek dien je dan in als een nieuw project dat start op 1 september 2017 en minimum 12 maanden (maximum 22 maanden) loopt.

Louter een voortzetting van een bestaand project valt buiten de opzet van deze projectoproep.

Kan ik een project organiseren met activiteiten en/of partners in verschillende regio’s?

Je kan zeker regio-overschrijvend werken. Voor activiteiten in Gent en Brussel moet je wel rekening houden met de regionale noden zoals omschreven in de projectoproep.

Als je wil inzetten op verschillende types oefenkansen, kan je dan één project indienen? Of kan je binnen één project verschillende methodieken gebruiken?

Een projectaanvraag is de facto een methodiek of een product. Verschillende methodieken of producten in één aanvraag is niet mogelijk, tenzij je ze kan omschrijven als de componenten van één coherente methodiek of product en dan word je ook op die algemene methodiek of product beoordeeld. Alles of niets dus.

Mag je een methodiek ontwikkelen voor de ondersteuning van Nederlandstalige gesprekspartners?

Je moet in de eerste plaats focussen op de oefenkans voor de anderstaligen. Geef je daarbinnen extra aandacht aan de ondersteuning van de Nederlandstalige gesprekspartners, dan is dat zeker goed.

Welke rol kan een formele aanbodverstrekker NT2 spelen als samenwerkingspartner?

Een formele aanbodverstrekker NT2 kan een rol spelen in de werving van de anderstalige doelgroep (steeds op vrijwillige basis), kan expertise delen en kan personeel inzetten bij de uitvoering van het project.

Kunnen we met de subsidie een leerkracht van een formele aanbodverstrekker NT2 aanwerven?

Dat kan opgenomen worden in de begroting, maar niet voor het inrichten van formeel NT2-aanbod. Je moet bewaken dat het project inhoudelijk een oefenkans blijft.

Is er een minimum aantal deelnemers per project?

Nee, maar we beoordelen wel op het aspect verankering, waarbij we met de methodiek en/of het product een breder publiek willen bereiken.

Moeten we gegevens van de deelnemers bijhouden?

Ja, bij de rapportage willen we een zicht hebben op het aantal deelnemers en enkele globale kenmerken. We communiceren hier zeker nog over na de selectie van de projecten in het kader van de rapportage. We vragen geen persoonsgebonden gegevens zoals naam, rijksregisternummer, enz.

Kunnen we als museum, cultuurcentrum,... een methodiek ontwikkelen waarbij we voor toeleiding ook mikken op NT2-klassen?

Met oefenkansen mikken we op een breder publiek, niet enkel de anderstaligen die les volgen. Maar NT2-klassen die in klasverband op zoek zijn naar extra oefenkansen, kunnen natuurlijk gebruik maken van de ontwikkelde initiatieven. Het kan bijvoorbeeld een opstap zijn om de cursisten te motiveren om opnieuw deel te nemen op individuele basis.

We willen een project indienen voor jongeren, maar we werken met de doelgroep vanaf 15 jaar. Moeten we die 15-jarigen uitsluiten?

De hoofddoelgroep voor elk project zijn volwassenen (16+). Sluiten er dan ook een aantal 15-jarigen aan, dan is dat geen probleem.

We willen een project indienen voor ouders, maar om dit project goed uit te voeren willen we ondertussen ook iets organiseren voor de kinderen? Kunnen we de acties voor de kinderen ook meenemen in de subsidiëring?

De hoofddoelgroep voor elk project zijn volwassenen (16+).  Een zijproject om de kinderen op te vangen is mogelijk. Op die manier verlaag je de drempel voor de volwassenen om deel te nemen aan de oefenkans.

Wat bedoelen jullie precies met de ondersteuning van de gesprekspartners bij de kwaliteitscriteria?

Daarmee willen we aangeven dat jullie, indien je een methodiek en/of product uitwerkt waarbij gesprekspartners betrokken worden, bij de aanvraag reeds nadenken over de ondersteuning die de gesprekspartners zullen nodig hebben om de anderstalige projectdeelnemers goed te ondersteunen. Vragen die je daarbij op weg kunnen helpen zijn:

 • Moet men in gesprek gaan met deelnemers met een laag of hoog taalniveau?
 • Moeten de gesprekspartners complexe opdrachten communiceren?
 • Zullen de gesprekspartners extra materialen nodig hebben om hun communicatie te ondersteunen?

2. Ondersteuning

Welke ondersteuning kunnen we verwachten?

‒   De regisseurs voorzien een coachingstraject. We hebben nog geen concreet programma vast gelegd, omdat we hier zo veel mogelijk op maat willen werken. Het hangt dus in grote mate af van de deelnemende organisaties en de geselecteerde projecten. Eventuele thema’s kunnen zijn: hoe ondersteun je gesprekspartners binnen oefenkansen Nederlands? Hoe ontwikkel je specifieke tools om extra oefenkansen te stimuleren? Wat wel al vastligt i.v.m. het coachingstraject:

 • Het gaat om een drietal vormingsmomenten verspreid tussen oktober 2017 en april 2018.
 • Qua tijdsinvestering verwachten we dus minimaal de aanwezigheid op die drie momenten en eventueel wat voorbereiding en/of opvolging. Maar dit is steeds in functie van de eigen voorbereiding, uitvoering en/of verankering van de projecten, dus dit zou geen extra belasting mogen zijn. Jullie passen de input van het coachingstraject zelf in in jullie projecten.
 • We verwachten zeker dat de projectleider aanwezig is. Dit is de inhoudelijke trekker van het project, idealiter aangevuld met een projectmedewerker die het project mee uitvoert.
 • De data van het coachingstraject worden gecommuniceerd kort na de selectie van de projecten.

‒   Daarnaast zullen de regisseurs via de website nederlandsoefenen.be de projecten mee bekend maken naar de anderstalige doelgroep en doorverwijzers. 

‒   Ten slotte zal de regisseur van jouw werkingsgebied ook ondersteuning op maat van jouw organisatie voorzien. Tijdens heel het project blijven we in contact en kunnen we je advies geven. Concrete engagementen nemen we pas na de selectie.

3. Financiering

Voor hoeveel projecten is er ruimte binnen de projectoproep?

Er is een pot van 1.000.000 euro. Per project kan je maximum 50.000 euro subsidie aanvragen. Van het totale bedrag wordt 10% overheadkosten afgehouden voor de regisseurs en 35.000 euro in functie van de bekendmaking en promotie van de projecten en de resultaten.

De middelen van deze oproep worden toegevoegd aan het project. Kunnen we dan nog extra financiering zoeken voor ons project?

Financier je jouw project gedeeltelijk via een andere bron, dan kan je met deze subsidie aanvullen tot het nodige bedrag (met een maximum bedrag van 50.000 euro). Je vermeldt alle financieringsbronnen in de projectbegroting.

Bijvoorbeeld: jouw project kost 40.000 euro. Je ontvangt al 20.000 euro via een andere financieringsbron. Dan kan je nog 20.000 euro subsidie aanvragen via deze projectoproep.

Wat is dubbelfinanciering?

Er is sprake van dubbelfinanciering als je dezelfde kost indient bij twee verschillende subsidiegevers.

Op welke uitgaveposten kan je de subsidie inzetten?

Deze informatie vind je terug in de projectoproep op pagina 9.

Hoe moeten we de kosten bewijzen?

Deze informatie vind je terug in de projectoproep op pagina 11.

 Wanneer wordt het geld gestort?

Deze informatie vind je terug in de projectoproep op pagina 12.

Kunnen we budgetverschuivingen doen?

Budgetverschuivingen die minder dan 10% van het totale budget bedragen zijn mogelijk. Budgetverschuivingen van meer dan 10% moet je vooraf bespreken met de regisseurs.

Kan het project volledig gefinancierd worden met projectmiddelen of is er cofinanciering nodig?

Je kan een project volledig financieren met projectmiddelen.

Kan je een leerkracht van een onderwijsinstelling op het project zetten en de onderwijsinstelling vergoeden via een factuur?

Ja, dat kan indien hij/zij niet voor dezelfde periode via andere middelen gesubsidieerd wordt. Anders is er sprake van dubbelfinanciering.

Kan je een regisseur inhuren om activiteiten te doen en hem/haar betalen voor die prestaties?

Nee, je kan de regisseurs niet inhuren voor bepaalde activiteiten.

Wat zijn waarderingsregels?

De waarderingsregels zijn de regels of afspraken over hoe en tegen welke waarde iets verantwoord wordt in de boekhouding.

Hoe moeten we de samenwerkingsverbanden bekrachtigen?

Voor de regisseurs is een e-mail met een schriftelijk akkoord van de partners voldoende, cf. vraag 47 in het aanvraagformulier. We raden de promotoren wel aan om afspraken met partners te officialiseren, zodat problemen tijdens de uitvoering vermeden worden.

Kan de jaarrekening na goedkeuring op de gemeenteraad bezorgd worden?

Voor de meeste steden en gemeenten komt de jaarrekening pas begin mei op de gemeenteraad en mag de info niet verspreid worden voor de gemeenteraad op de hoogte is. Jullie kunnen na voorlegging op de gemeenteraad de begroting nog doorsturen naar het Agentschap Integratie en Inburgering.

Om dubbele financiering uit te sluiten moet elke promotor een verklaring op eer ondertekenen. Moeten de partners deze verklaring ook ondertekenen?

Enkel de promotor moet de verklaring op eer ondertekenen. We raden de promotoren wel aan om dit ook te laten ondertekenen door de partners, zodat jullie ingedekt zijn tegen mogelijke misbruiken.

Mogen projecten winsten realiseren?

Met een overheidssubsidie mag je geen winsten realiseren. Als een project winstgevend blijkt te zijn, dan verminderen we het subsidiebedrag met de winst of vorderen we het geld terug dat eventueel al werd uitgekeerd.

Opmerking: Maak de begroting zo accuraat mogelijk op. Want middelen die wel begroot zijn, maar niet gebruikt, die kunnen we niet meer inzetten voor een tweede ronde.

4. Aanvraagprocedure

Hoe verhouden vraag 28 en 29 in het aanvraagformulier, bij punt 4.2. ‘Projectplanning’, zich tot elkaar?

Vraag 28 is de uitgeschreven projectplanning, de begeleidende tekst. Aan de hand van die tekst kan je het sjabloon van vraag 29 beknopt, overzichtelijk en correct invullen. Via het sjabloon hebben we snel een overzicht, vraag 28 laat ons toe om alles goed te interpreteren.

Waar moet ik mijn project indienen?

Projecten dien je centraal in via nederlandsoefenen@integratie-inburgering.be. We beoordelen alle projecten op een uniforme wijze.

Hoeveel projectaanvragen kan een organisatie indienen?

Er staat geen limiet op het aantal aanvragen per organisatie.