Toegankelijk onthaal

toegankelijk onthaal

Ervaar je de uitdagingen van de superdiverse context in jouw gemeente? Komt het belang van een breed gedragen inclusief en horizontaal integratiebeleid meermaals naar boven? Eén van de prioriteiten daarin is een toegankelijk onthaalbeleid voor nieuwe inwoners.

De manier waarop je nieuwe inwoners in je gemeente de eerste maanden onthaalt, kan ervoor zorgen dat ze zich welkom voelen en hun weg vinden naar de diensten en organisaties die ze nodig hebben (onderwijs, huisvesting, werk, vrije tijd, …). Nieuwe inwoners verwelkomen, informeren en doorverwijzen, is een kernproces van lokale besturen. Het is een eerste focus om tot een gedragen horizontaal integratiebeleid te komen!

Wij ondersteunen je actief via materialen, praktijkvoorbeelden, vorming en begeleiding op maat. Zo kan je op een efficiënte en effectieve manier nieuwe inwoners – met extra aandacht voor anderstaligen en mensen met een buitenlandse herkomst – verder helpen. 

Hoe begeleiden we je hierin?

We werken op maat van jouw gemeente. Dit zijn voorbeelden van bouwstenen die deel kunnen uitmaken van de procesbegeleiding.

MEDEWERKERS BEGELEIDEN

We brengen medewerkers van je gemeente de kennis, competenties en houdingen bij om nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst te onthalen. Hoe verzorg je bijvoorbeeld een kwalitatieve dienstverlening voor anderstaligen aan het loket? 

INSTROOM MONITOREN EN EEN OMGEVINGSANALYSE MAKEN

Om nieuwe inwoners gericht te onthalen, ken je best hun profiel en noden. We helpen je de instroom te monitoren en een omgevingsanalyse lokale diversiteit te maken. We brengen de doelgroepen in kaart.

AFSTEMMING MET ANDERE DIENSTEN COÖRDINEREN

Als nieuwkomers zich voor het eerst aanmelden bij de gemeente, is het belangrijk dat ze correct doorverwezen worden naar interne en externe partners. We bekijken samen hoe je voldoende afstemming en coördinatie realiseert tussen alle betrokken diensten: het college van burgemeester en schepenen, OCMW, politie, buurtwerk, onderwijs, buitenschoolse kinderopvang, vrijwilligersverenigingen en het Agentschap Integratie en Inburgering, …

HELDER COMMUNICEREN OVER JE AANBOD

We bekijken samen hoe we de informatie over het aanbod in je gemeente toegankelijk kunnen maken  voor nieuwe inwoners: in helder Nederlands of in een contacttaal. We screenen zowel online (websites, apps, …) als offline (brochures, flyers, brieven, …) publicaties.

INITIATIEVEN OPZETTEN OM NIEUWKOMERS DE WEG TE WIJZEN

Je kan toeleiders, buddy’s en vrijwilligers inzetten om nieuwe inwoners wegwijs te maken in je gemeente. We ondersteunen je om initiatieven te organiseren waarbij burgers of verenigingen zich inzetten voor een toegankelijk onthaal.