Divers personeelsbeleid

Divers personeelsbeleid: jobs

Op zoek naar een inclusieve hr-aanpak binnen je organisatie? Wil je meer divers talent aantrekken? Of vind je het vooral een uitdaging om dat talent te behouden en optimaal in te zetten?

Ongeveer een vijfde van de bevolking in Vlaanderen heeft een andere herkomst. Dat stelt ook jouw organisatie voor kansen en uitdagingen. Een inclusief personeelsbeleid opent de deur voor alle talenten op de arbeidsmarkt.

Divers personeelsbeleid: vijf redenen
Ontdek onze aanpak!

Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft een rechtstreekse lijn met inburgeraars en anderstaligen. We hebben bovendien een breed netwerk van organisaties die mensen met een migratieachtergrond bereiken. Met die inzichten gaan onze consulenten samen met jou na waar er kansen liggen om jouw organisatie inclusiever te maken. Dat kan in de vorm van:

 • informatie en advies,
 • vormingen over duidelijke taal, interculturele competenties, diversiteit op de werkvloer,...
 • werksessies om tot een diversiteitsvisie te komen, om vacatures te herwerken, om een wervingsbeleid uit te stippelen, om een onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers te ontwikkelen,...
 • een combinatie van bovenstaande werkvormen in een leertraject op maat.

We bouwen onze begeleiding op rond drie mijlpalen. De meest bepalende factoren voor onze aanpak zijn echter jouw vraag, de bredere context en de tijd en ruimte die jouw organisatie kan investeren. Onze ondersteuning is met andere woorden altijd flexibel en op maat.

Welke voordelen je ook nastreeft, draagvlak binnen de organisatie is cruciaal om diversiteit te laten ‘werken’. Hoe doe je dat? Hoe communiceer je hierover intern?

 

Hoe bereiken jouw vacatures mensen met een migratieachtergrond? Welke drempels ervaren zij op de werkvloer? Hoe ziet jouw selectieprocedure en onthaalbeleid eruit?

Hr gaat niet enkel om talent aantrekken, maar ook om het te behouden. Hoe motiveer en verbind je je werknemers? Hoe ondersteun je leidinggevenden op het vlak van diversiteit?
 

1. Draagvlak en visie

Wat betekent diversiteit in jouw organisatie?
Geen enkele organisatie begint van nul. Een nulmeting toont aan waar je organisatie al aan heeft gedacht en op welke vlakken je nog vooruitgang kan maken. Deze analyse is de basis om verdere stappen te ondernemen.

Draagvlak vergroten
Als je als organisatie stappen zet naar een divers personeelsbeleid, heb je de steun nodig van alle medewerkers en belanghebbenden. Een doordachte interne communicatie is hier van groot belang. Zoals bij elke verandering kan je geconfronteerd worden met weerstand.

Interne visie op diversiteit
Een organisatiebrede visie geeft richting aan de werking van een organisatie. Een visie op diversiteit is een dankbaar kader waaraan je acties koppelt om een diverser personeelsbestand te bereiken.

2. Instroom en onthaal

Voorbereiding
In een eerste fase onderzoek je de mogelijke introductie van een nieuwe werkkracht op basis van de visie op divers personeelsbeleid. Welke competenties zijn noodzakelijk voor de functie?  Is de functie duidelijk en begrijpbaar voor mensen van buiten je organisatie? Staat er niet te veel info in de jobomschrijving? Wat zijn objectieve selectiecriteria?

Rekrutering
In deze tweede fase willen we de kans vergroten dat personen met een migratieachtergrond de vacature vinden, begrijpen en erop reageren. Hiermee verhoog je de toegankelijkheid tot je organisatie door drempels weg te nemen.

Selectie
In de derde fase ga je over tot de eigenlijke selectie van een nieuwe werkkracht. We analyseren de verschillende stappen in het selectieproces, van brief tot sollicitatiegesprek. Dit bepaalt welke kansen je geeft aan mensen met een migratieachtergrond.

Onthaal van nieuwe werknemers
In de laatste fase is het vooral belangrijk om de geselecteerde sollicitant goed te onthalen. Heb je voor elke nieuwe werknemer dezelfde aanpak?

3. Doorstroom en retentie

De juiste medewerker op de juiste plek bepaalt de resultaten en efficiëntie van je organisatie. Met een retentiebeleid blijf je je medewerkers motiveren, boeien en verbinden met je bedrijf, waardoor het verloop lager wordt.

Individuele ontwikkeling van de werknemer

 • Opleidingsmogelijkheden: on-the-job-trainingen voorzien, communicatieve en interculturele vaardigheden aanscherpen
 • Doorgroeimogelijkheden: interne mobiliteit stimuleren, competenties ontwikkelen, elders verworven competenties inzetten
 • Job crafting: werknemers geven zelf (een nieuwe) vorm aan hun job
 • Werkplekleren: ervaringen opdoen op of nabij de werkvloer (stages, meter- of peterschap, intervisies,...)

Organisatieontwikkeling

 • Taalbeleid op de werkvloer: taalafspraken maken voor interne en externe communicatie
 • Taalprofielen: de taalverwachtingen per functie analyseren
 • Teamcrafting: sleutelen aan de werkverdeling in het team
 • Intercultureel samenwerken: omgaan met culturele verschillen