Machtigingen van de Agentschappen Integratie en Inburgering

De onthaalbureaus inburgering maken sinds 1 januari 2015 deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering, behalve de onthaalbureaus van de steden Antwerpen en Gent.

Protocollen

pdf bestandProtocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens (1.19 MB)

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) naar het Agentschap Integratie en Inburgering, het Huis van het Nederlands Brussel vzw, Atlas Antwerpen en Integratie en Inburgering Gent vzw in het kader van NT2-monitor.

Overdracht van diverse machtigingen in kader van de rechtsopvolging

pdf bestandBeraadslaging VTC nr.15/2015 van 25 maart 2015 (89 kB)

Aanvraag tot overdracht in het kader van rechtsopvolging van diverse machtigingen die verleend werden aan de erkende Huizen van het Nederlands aan drie nieuwe agentschappen, met name het EVA Inburgering en Integratie, het gemeentelijk EVA Integratie en Inburgering In-Gent en het gemeentelijk EVA Integratie en Inburgering Antwerpen en tot bevestiging van de machtigingen op naam van het Huis van het Nederlands Brussel.

pdf bestandBeraadslaging VTC nr. 12/2016 van 30 maart 2016 (108 kB)

Aanvraag tot overdracht in het kader van rechtsopvolging van diverse machtigingen die verleend werden aan de erkende Huizen van het Nederlands aan drie nieuwe agentschappen, met name het EVA Inburgering en Integratie, het gemeentelijk EVA Integratie en Inburgering In-Gent en het gemeentelijk EVA Integratie en Inburgering Antwerpen en tot bevestiging van de machtigingen op naam van het Huis van het Nederlands Brussel.

Machtigingen gegeven door het Sectoraal comité van het Rijksregister

pdf bestandBeraadslaging nr. 24/2004 van 9 augustus 2004 (1.09 MB)

Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap om de erkende onthaalbureaus te machtigen om in het kader van het inburgeringsbeleid het identificatienummer van het Rijksregisternummer te gebruiken.

pdf bestandBeraadslaging RR nr. 40/2007 van 11 december 2007 (578 kB)

Aanvraag van het Vlaamse overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering tot uitbreiding van de machtigingen verleend bij de beraadslagingen nrs. 22/2004 en 24/2004 van 9 augustus 2004 (RN/MA/2007/043).

Ook de Huizen van het Nederlands hebben een machtiging om te werken met het Rijksregisternummer. Dat is Beraadslaging nr. 22/2004 waarover hierboven gesproken wordt: “Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap om de Huizen van het Nederlands te machtigen om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met  het oog op administratieve opvolging van de leerloopbaan Nederlands tweede taal van de cursist.”

pdf bestandBeraadslaging RR nr. 46/2009 van 15 juli 2009 (1.24 MB)

Aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op het inburgeringsbeleid (RR/MA/2009/030).

pdf bestandBeraadslaging RR nr. 04/2013 van 16 januari 2013 (347 kB)

Aanvraag van de Vlaamse overheid – Agentschap voor Binnenlands Bestuur tot machtiging voor toegang tot het Rijksregister en het wachtregister in het kader van de uitvoering van taken inzake inburgering (RR-MA-2012-317).

pdf bestandBeraadslaging RR nr. 35/2013 van 8 mei 2013 (292 kB)

Aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ten behoeve van de erkende onthaalbureaus om deze laatste te machtigen om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister van minderjarige anderstalige nieuwkomers (RN-MA-2013-061).

pdf bestandBeraadslaging RR nr. 62/2013 van 31 juli 2013 (171 kB)

Aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur om uitbreiding te bekomen van de beraadslagingen RR nr.46/2009, RR nr.39/2011 en RR nr.81/2012 en meer in het bijzonder om toegang te bekomen tot d de historiek van een aantal gegevens (RN/MA/2013/260).

pdf bestandBeraadslaging VTC nr. 28/2014 van 10 september 2014 (445 kB)

Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars en van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) die tevens kandidaat sociale huurder zijn door de onthaalbureaus (OB's) en de Huizen van het Nederlands (HvN) aan het Vlaams Woningfonds (VWF) in het kader van het sociale huurstelsel en aan de IVA Inspectie RWO (via het VWF) in het kader van het toezicht op de sociale huurreglementering.

pdf bestandBeraadslaging VTC nr. 29/2014 van 10 september 2014 (196 kB)

Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders door het Vlaams Woningfonds (VWF) aan de onthaalbureaus (OB) en de Huizen van het Nederlands (HvN) in het kader van het opvolgen van de taalbereidheidsvoorwaarde en de inburgeringsvoorwaarde.

pdf bestandBeraadslaging VTC nr. 01/2015 van 21 januari 2015 (383 kB)

Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van minderjarige anderstalige nieuwkomers van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) in naam van de erkende onthaalbureaus en omgekeerd met het oog op de toeleiding naar het onderwijs en het aanbieden van een passende opleiding.

» Meer info op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Machtigingen gegeven door het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de gezondheid, Afdeling 'Sociale Zekerheid'

pdf bestandBeraadslaging nr. 09/052 van 1 september 2009 (70 kB)

Betrekking tot de toegang tot de Kruispuntbankregisters in hoofde van de erkende onthaalbureaus in het kader van het Vlaams Inburgeringsbeleid.

pdf bestandBeraadslaging nr. 10/029 van 4 mei 2010 (69 kB)

Betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn aan de erkende onthaalbureaus in het kader van het Vlaams Inburgeringsbeleid.

pdf bestandBeraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 (166 kB)

Vaststelling van de niet-tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bij de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Vlaamse onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

pdf bestandBeraadslaging nr. 13/077 van 2 juli 2013 (126 kB)

Inzake de toegang tot de historieken van de Kruispuntbankregisters door de erkende onthaalbureaus en de Huizen van het Nederlands in het kader van het Vlaams Inburgeringsbeleid.

pdf bestandBeraadslaging nr. 13/085 van 3 september 2013 (123 kB)

Betrekking tot de toegang tot de Kruispuntbankregisters door het onthaalbureau Inburgering Brussel voor het uitvoeren van taken inzake inburgering.

» Meer info op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Machtigingen gegeven door de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

pdf bestandBeraadslaging VTC nr. 42/2017 van 22 november 2017 (1.14 MB)

pdf bestandBeraadslaging VTC nr. 42/2017 van 22 november 2017 - Bijlage wettelijke basis (126 kB)

Betreft mededeling van persoonsgegevens van gebruikers van het burgerloket door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), het Agentschap Integratie en Inburgering (AII), het Agentschap Wonen Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) aan het Agentschap Informatie Vlaanderen voor het beheer van het burgerloket.

pdf bestandBeraadslaging VTC nr. 16/2017 van 17 mei 2017 verlengd op 25 oktober 2017 (2.03 MB)

Betreft mededeling van persoonsgegevens van gebruikers van het burgerloket door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), het Agentschap Integratie en Inburgering (AII), het Agentschap Wonen Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) aan het Agentschap Informatie Vlaanderen in haar hoedanigheid van Vlaamse Dienstenintegrator voor het beheer van het burgerloket.

pdf bestandBeraadslaging VTC nr. 27/2017 van 13 september 2017 (368 kB)

Betreft het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars door het Agentschap Integratie en Inburgering (AII) aan Departement Werk en Sociale Economie (WSE), afdeling Europees Sociaal Fonds (ESF) in het kader van het beheer van het Vlaamse integratieluik van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).

pdf bestandBeraadslaging VTC nr.16/2017 van 17 mei 2017 (732 kB)

Betreft mededeling van persoonsgegevens van gebruikers van het burgerloket door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), het Agentschap Integratie en Inburgering (AII), het Agentschap Wonen Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) aan het Agentschap Informatie Vlaanderen in haar hoedanigheid van Vlaamse Dienstenintegrator voor het beheer van het burgerloket.

pdf bestandBeraadslaging VTC nr.11/2102 van 9 mei 2012 (709 kB)

Betreft aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van (kandidaat-)cursisten Nederlands als tweede taal door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) in naam van de Huizen van het Nederlands en in naam van de erkende onthaalbureaus.

pdf bestandBeraadslaging VTC nr.14/2012 van 25 juli 2012 (715 kB)

Betreft aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars die tevens OCMW-cliënt zijn en van het personeel van de onthaalbureaus door de erkende onthaalbureaus aan de OCMW’s.

pdf bestandBeraadslaging VTC nr. 20/2012 van 26 september 2012 (487 kB)

Betreft aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars en van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) die tevens kandidaat sociale huurder zijn, door de onthaalbureaus (OB’s) en de Huizen van het Nederlands (HvN) aan de sociale verhuurders en Inspectie RWO.

pdf bestandBeraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 (438 kB)

Betreft aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders door de sociale verhuurders aan de onthaalbureaus (OB’s) en de Huizen van het Nederlands (HvN).

pdf bestandBeraadslaging VTC nr. 24/2012 van 17 oktober 2012 (226 kB)

Betreft aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars en van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) die tevens werkzoekende zijn en van contactpersonen bij de onthaalbureaus (OB’s) en de Huizen van het Nederlands (HvN) door de OB’s en de HvN aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

pdf bestandBeraadslaging VTC nr. 25/2012 van 17 oktober 2012 (169 kB)

Betreft aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van werkzoekenden en medewerkers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) door de VDAB aan de onthaalbureaus (OB’s) en de Huizen van het Nederlands (HvN).

» Meer info op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Machtigingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Machtigingen gegeven door het Sectoraal comité van het Rijksregister

pdf bestandBeraadslaging RR nr. 39/2011 van 20 juli 2011 (324 kB)

Betreft aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op het inburgeringsbeleid (RR-MA-2011-159).

pdf bestandBeraadslaging RR nr. 39/2012 van 9 mei 2012 (421 kB)

Betreft aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor het toegang- en gebruikersbeheer van de Kruispuntbank Inburgering (KBI) (RN-MA-2012-072).

pdf bestandBeraadslaging RR nr. 62/2013 van 31 juli 2013 (171 kB)

Betreft aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur om uitbreiding te bekomen van de beraadslagingen RR nr.46/2009, RR nr.39/2011 en RR nr.81/2012 en meer in het bijzonder om toegang te bekomen tot de historiek van een aantal gegevens (RN/MA/2013/260).

Machtigingen gegeven door de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

pdf bestandBeraadslaging nr. 12/105 van 6 november 2012 (594 kB)

Met betrekking tot de toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en de Huizen van het Nederlands in het kader van het inburgeringsbeleid.

pdf bestandBeraadslaging nr. 13/086 van 3 september 2013 (97 kB)

Inzake de toegang tot de Kruispuntbankregisters door de handhavingsambtenaren en de administratieve ondersteuners van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur voor het uitvoeren voor hun inburgeringstaken.

pdf bestandBeraadslaging VTC nr. 37/2014 van 19 november 2014 (293 kB)

Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) aan de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) in het kader van de invordering van  administratieve geldboeten.

» Meer info op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer