Inspiratiedag Limburgs Talent in Onderwijs

banner_LIR

De Limburgse Integratieraad, het Agentschap Integratie en Inburgering en Rimo Limburg nodigen u uit op de inspiratiedag 'Limburgs Talent in Onderwijs'. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk.

Naast de plenaire lezingen, bieden we 7 verschillende workshops aan. U kan er één kiezen voor de voormiddag, en één voor de namiddag. (In de namiddag herhalen we dezelfde workshops als in de voormiddag.)

Workshops voor middenveld en ouders

Stimuleren van meertaligheid thuis en in verenigingen

Het Internationaal Comité (IC) ondersteunt verenigingen op maat met een sterke focus op thuistaal en meertaligheid. Enkele voorbeelden:

  • Verenigingen organiseren taal- en cultuurklasjes om hun moedertaal en cultuur door te geven aan hun kinderen. Een breed ontwikkelde thuistaal geeft kinderen de beste kansen om Nederlands te leren. 
  • Meertaligheid is een troef in een mondiale samenleving. Al te vaak belanden kinderen in nultaligheid, wat betekent dat zij in geen enkele taal voldoende taalrijk zijn.

Inge Van Ranst, Internationaal Comité

Brede School 'De Terrilling Beringen-Mijn' Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren (onderwijs, sportclubs, jeugdverenigingen, stadsdiensten, …) die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd, met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.

Anna Dieltjens, RIMO
Ouderbetrokkenheid

De optimale leer- en ontwikkelingskansen van het kind is een gedeelde bezorgdheid van ouders en leerkrachten. Zowel de ouders als de leerkrachten hebben elk hun deskundigheid, alleen kijken ze door een andere bril. Dit zorgt dikwijls voor een kloof tussen school en ouders. Om die kloof te overbruggen volstaat het soms om door een andere bril te kijken. Wij kijken door de bril van de ouders naar onderwijs.

Greetje Swerts & Diane Lemmens, RIMO

Workshops voor onderwijsveld

Duidelijk communiceren naar ouders

Tijdens de workshop krijg je handige tips en tools mee om je communicatie met anderstalige ouders vlotter te laten verlopen. Je maakt kennis met de verschillende taalniveaus en krijgt inzicht in het taalverwervingsproces dat anderstaligen doorlopen. We passen de concrete tips meteen toe in praktische oefeningen.

Rosalinde Aendekerk, Agentschap Integratie en Inburgering

Meertaligheid

Kennismaken met diversiteit en meertaligheid kan overal en elke dag. Jongeren komen tijdens hun schooltijd ongedwongen in contact met andere culturen en talen. Ze groeien er in op en vinden meertaligheid de normaalste zaak van de wereld. En toch blijft het onderwijs worstelen met de vele problemen in klassen met leerlingen van ouders met migratieachtergrond en met een andere thuistaal dan het Nederlands. 
Het is de opdracht van alle leerkrachten van kleuterklas tot het hoger onderwijs om een antwoord te bieden op vragen die vanuit werkveld, maatschappij en overheid gesteld worden op het gebied van meertaligheid.

Guido Cajot, docent Nederlands en taalcoördinator aan de lerarenopleiding van UCLL

Ouderbetrokkenheid; een sterk partnerschap met ouders

Ouders zijn cruciale partners in schoolontwikkeling. We bekijken de kansen en uitdagingen bij het inzetten op een kwalitatief partnerschap met ouders.

An Kennes, Schoolmakers; een coöperatieve vennootschap die leer- en veranderprocessen in scholen begeleidt ism Steunpunt Diversiteit en Leren.

Communicatie school-gezin: praten met ouders

‘Like a bridge over troubled water’ 

Uitgangspunt van deze workshop is het idee dat de opvoeding van ‘onze’ kinderen een gezamenlijke onderneming is. Het valt echter meermaals op dat de opvattingen van ouders en leerkrachten over de pedagogische taak van de school en de afstemming tussen school en gezin verschillen.
Ondanks het feit dat ouders en leerkrachten het allerbeste wensen voor de leerlingen en beide partijen profijt halen uit een constructief gesprek, raakt men soms niet verder dan de goede bedoelingen. Soms heeft dat te maken met praktische beslommeringen. Vaker heeft het te maken met knelpunten in de communicatie zelf: de gesprekspartners herkennen mekaars boodschap niet, houden er verschillende interpretaties op na of men raakt niet akkoord over de voorgestelde aanpak. Het valt op dat de communicatie tussen leerkrachten en ouders niet altijd als vanzelfsprekend verloopt. Zo vinden ouders het belangrijk dat leerkrachten proberen om hen echt te begrijpen en daarbij oog hebben voor de soms zeer specifieke omstandigheden in het gezin. Ouders willen ook dat voldoende tijd wordt genomen om naar hen te luisteren en dat hun zorgen ernstig worden genomen.
We besteden tijdens deze workshop aandacht aan welke specifieke gesprekstechnieken leerkrachten kunnen hanteren in het omgaan met ouders .
Komen aan bod: adviesgesprekken, helpende gesprekken, assertieve/confronterende en slecht nieuwsgesprekken.
 
Maurits Wysmans, Opleidingshoofd Sociale Readaptatiewetenschappen UCLL 

14.45 uur (plenair): Goede praktijk door Kind en Taal vzw

Kind en Taal zet in op een sterke schoolstart voor elk kind. Zo hebben we samen met diverse lokale partners een aanbod uitgewerkt voor de jongste doelgroep (0 tot 6 jaar).

Op het programma:
Programmaverantwoordelijke Zena Tankowski informeert over:

  • Pedagogische Taaltrainers
  • De methodiek Instapje+: De methodiek omvat ouderbijeenkomsten en huisbezoeken om de onderwijskansen voor kleuters te bevorderen.

Onderzoekster Katrien Berghs licht haar onderzoeksresultaten toe:

  • Zij voerde een onderzoek uit over het effect van Instapje+ in twee pilootscholen.
  • Daaruit bleek dat het programma een positief effect heeft op het kind, de ouder en de relatie tussen ouder en kind.

 
Inschrijving voor de workshops

Er kunnen maximum 20 personen deelnemen aan een workshop.