پروژه‌ها

والدین کم سوادنوجوانان

 

برنامه شهروندگرایی برای والدین کم سواد

برای والدین (آتی) دیگرزبان کم سواد اغلب برداشتن قدم اول برای گذراندن یک برنامه شهروندگرایی سخت می‌باشد. بنابراین ما همراه با سازمان‌های شریک‌مان برنامه‌های ویژه‌ای برای پدر/مادر و فرزند همراه با هم برگزار می‌کنیم.

آمیرات، سینا و مایمونا در سال 2019 و 2020 در یک چنین برنامه شهروندگرایی‌ی شرکت کردند. آنها در مورد تجربیاتشان (به زبان هلندی!) در فیلم زیر صحبت می‌کنند.
 

‘Masir Avenir’- برنامه شهروندگرایی برای نوجوانان

در طی تابستان ما برنامه‌های شهروندگرایی متناسب با تازه واردان بین 17 و 19 سال ارائه می‌دهیم. ‘Masir Avenir’ یعنی "راه بسوی آینده"، ترجمه شده از دری و فرانسه.
 

دوره بعدی به زبان فارسی در تاریخ 08/11/2021 برگزار می‌شود.